sq
Albanian
English

sq
Albanian
English

Cilësia më e mirë për ndërtimet tuaja.

Zgjidhni Çene Construction!

#gates-custom-61a7399cf28ff h3:after {background-color:#3567ab!important;}#gates-custom-61a7399cf28ff h3:after {border-color:#3567ab!important;}#gates-custom-61a7399cf28ff h3:before {border-color:#3567ab!important;}

Certifikimi

Cene Construction ne realizimin e këtyre punimeve përmbush kërkesat e ekselences ne menaxhim, te sigurisë ne pune, dhe te niveleve te ulta te ndotjes se mjedisit qe jane ne perputhje me standardet ndërkombëtare.

Per keto arsye ne gezojme keto Certifikime:

ISO 9001:2015

Cilesia e sistemit te menaxhimit

ISO 30001:2012

Menaxhimit te riskut dhe sigurise ne pune

ISO 14001:2004

Manaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.

Projektet Tona


Më poshtë disa nga projektet që kemi zhvilluar.